polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Preambuła

Fundacja W Związku Z Rakiem będąca świadomym potrzeby ochrony poufności i prywatności powierzonych informacji przez swoich darczyńców, sympatyków, członków, a także chcąc zapewnić odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych postanawia przedstawić Politykę Prywatności obowiązującą na stronie internetowej www.wzzr.pl

1

Administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników oraz odwiedzających strony: www.wzzr.pl jest Fundacja W Związku Z Rakiem z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14/3.

2

 1. Użytkownik wyżej wskazanej strony internetowej oraz osoba odwiedzająca wymienione wyżej witryny zobowiązują się do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszych witrynach internetowych. W związku z tym Użytkownicy proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszej polityki w celu zapoznania się z jej ewentualnymi zmianami.
 3. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na wyżej wskazanej stronie internetowej. Zawartość umieszczonych w nich witryn, w szczególności ich forma, a także treść podlega prawom autorskim przysługującym fundacji W Związku Z Rakiem. Ewentualne wykorzystywanie treści lub zdjęć umieszczonych w witrynach odbywać się może wyłącznie na ściśle określonych warunkach, uzgodnionych wcześniej z Administratorami.
 4. Użytkownik proszony jest o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu wskazanej w niniejszej polityce strony internetowej, tak aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać informacji jego dotyczących. Administrator prosi o zachowanie ostrożności w udostępnianiu osobom trzecim jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem z wyżej wskazanej strony.
 5. W wypadku gdy wskazana w niniejszej polityce strona internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ich polityki prywatności, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wówczas Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności odwiedzanego serwisu.

3

 1. Użytkownicy korzystający z strony www.wzzr.pl, pozostają anonimowi do czasu, aż zdecydują o kontaktcie drogą mailową lub telefoniczna. Udostępniając tą drogą swoje dane Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratorów swoich danych osobowych.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia komunikację, zawarcie umowy i jej realizację.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 1),oraz stosuje wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 4. Dane uzyskiwane od Użytkowników przez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie, a w przypadku zapytania ofertowego w celu przedstawienia oferty i realizacji umowy.
 5. Administrator informuje, że przeglądanie strony www.wzzr.pl może wygenerować na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają automatycznie rozpoznać komputer Użytkownika przy następnej wizycie.  W wypadku gdy Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.
 6.  

4

 1. Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych, w związku z czym będzie przetwarzał wyłącznie te dane, które są niezbędne do nawiązania współpracy oraz, te które musi przetwarzać na podstawie przepisów prawa podatkowego.

5

Administrator przy realizacji zamówienia korzysta z usług podmiotów świadczących usługi kurierskie, obsługę podatkową i rachunkową. Podmioty te mogą być odbiorcą danych osobowych. Administrator dochowa należytej staranności, aby wybrane podmioty chroniły dane osobowe na odpowiednim poziomie.

6

Dane osobowe będą przechowywane, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat, w innych przypadkach di czasu wycofania zgody. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

7

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 1. dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 2. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Chciałbyś wesprzeć Fundację?
Masz pytania?
Napisz do nas!

Scroll to Top
Przewiń do góry